Segnala a Zazoom - Blog Directory

4 ottobri 2012, Consigghiu comunali, secunna puntata

Presenti a lu consigghiu, comu preventivatu,

u “Populu Sovranu” è arrivatu.

Supra a situazioni ri precari e di li scoli, sunnu priparati,

pi stu sfasciu  e pi st’amministrazioni, sunnu indignati.

Tuttu scrittu hannu  e un c’è bisognu ri sturiari

pi capiri ca sta’ situazioni accussì un po’ durari.

Supra li nostri spaddi nun li putemu cchiù suppurtari,

e chiddi ca risurtano ‘ncompetenti, gnuranti e latri, avemu a scarricari:

fannu finta ri girari e firriari,

pi fari in modu ca sempri pi iddi avissimu a vutari.

Ci nne unu poi, ca ti manna a casa na littra cu tanti nummari ca mancu si ponnu iucari;

è u so travagghiu, chiddu pi’ cui

profumatamenti, tutti i misi, lu pagamu nui.

Sulu pi ghiri ra via Veneru a chiazza Indipendenza

Si futti quattrumila euru o misi pi stanticchia ri pinnenza.

Stu “beddu spicchiu” ru nostru paisi

avissi a sapiri ‘nzoccu facemu nui cu milledducentu euru o misi.

Tutti i jorna  un elencu ci putissimu fari

e a zappari l’avissimu a mannari,

viremu poi chi nummari n’avissi a ricitari!

Ma stavota spiramu ca lu populu l’idei l’avissi chiari,

ca ri sti’ mmarazzi n’avissimu a libbirari.

Nni stu cunsigghiu apertu,

lu populu sovranu fu l’espertu

e ri competenza e attenzioni

a sti cunsigghiera retti lezioni.

I “pioppesi”, cu granni determinazioni,

iIllustrano ri li scoli la situazioni:

Stu sinnacu, cu la so muta amministrazioni,

spenni i nostri picciuli a profusioni,

8,33 euru all’ura, ri gennaiu ri st’annu,

pi’ na scola vacanti stamu pagannu.

E mentri la scola materna ru Chiuppu viremu chiusa e vandalizzata

a st’ura cu ddi picciuli l’avissimu aggiustata.

Ma forsi quarcunu supra sta’ scola avi misu l’occhi,

e ci pari ca a popolazioni è fatta r’allocchi?

Cu nni l’avissi a spiegari tuttu stu ‘mbrogghiu?

Lu sinnacu si “stuia u cuteddu” supra u cunsigghiu,

e pi livari tutti ri l’imbarazzu,

pari fattu apposta,

l’attenzioni si sposta supra un ragazzu

chi grira e protesta.

Ri carabbineri si chiede l’interventu

e iddu lassanu sfuari a stu purtentu.

Intantu u gettone scatta

E puru pi sta’ jurnata è fatta.

Nuvoletta

Commenta la notizia

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.